Skyddsrond  
 

        Skyddsronder ska enligt föreskriften
Systematiskt arbetsmiljöarbete genomföras regelbundet.
        Viktigt är att skyddsombuden blir absolut delaktiga samt att man går igenom hela arbetsplatsen.
        Här är exempel på saker som man bör beakta i en skyddsrond.

 • Arbetsledning,
 • Arbetsmängd,
 • Arbetsorganisation,
 • Arbetsställningar
 • Arbetsrörelser,
 • Arbetstempo,
 • Arbetstid,
 • Arbetsuppgifternas innehåll,
 • Belysning,
 • Buller,
 • Farliga ämnen,
 • Maskiner,
 • Möjlighet till inflyttande,
 • Samarbete,
 • Ventilation,
 • Vibrationer,
 • Värme och kyla.


  Steg för steg kan man arbeta med att först göra en undersökning, sedan rätta till det som går att förbättra. När detta är genomfört gör man en handlingsplan där man budgeterar och tidsätter åtgärder som kan förbättra arbetsplatsen. Sedan gör man en uppföljning för att se om man är nöjd eller om man fortfarande kan förbättra arbetsplatsen.

  Hänsyn till arbetsmiljön ska alltid ingå i de beslut som tas för arbetsplatsen.

  Sedan är det bara att fylla på med allt som man kan relatera till den egna arbetsmiljön. Ett bra hjälpmedel är checklistan för skyddsrond, med relevanta frågor. Den finns hos Prevent.
 • Här kan du även hitta kommentarer till frågeställningarna. Prevent är en intresseorganisation inom arbetsmiljöområdet som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK.
 • Mall till en skyddsrond, checklista, här (word-dokument)
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Skyddsronder:

   

  Skyddsronder skall enligt arbetsmiljölagen göras.

  Dessa skall göras regelbundet och tillsammans med skyddsombudet / skyddsombuden, för berörd verksamhet. Se även tidigare brev i denna fråga.

  Skyddsronden ska noggrant dokumenteras ( använd helst bif. dokument )

  Arbetsgivaren är ansvarig för att dessa ronder görs, samt att de som skall delta blir kallade i god tid, samt också planera så att de kan delta.

  Arbetsgivaren kan om de vill ta med annan person utöver skyddsombuden om de anser att det är nödvändigt.

  En skyddsrond kan om så krävs vara riktad till särskild hantering. Detta skall i så fall vara tydligt i kallelsen till en sådan skyddsrond, samt helst vara aviserad på en förekommande samverkan.

  Arbetsgivaren skall delge samtliga deltagare dokumentationen från skyddsronden, samt huvudskyddsombudet.

  Om det finns behov av en handlingsplan där det inte omedelbart går att åtgärda en brist så skall den upprättas snarast och bifogas till skyddsrondsprotokollet.

  Skyddsrondsprotokollet skall också följas upp, och vid behov ligga till grund för handlingsplanerna rörande verksamheternas budget i enlighet med arbetsmiljö året.

    •  

  Inventera riskerna i arbetsmiljön
  • Är det ordning och reda, inget spill och skräp som kan orsaka halkolyckor eller att någon snubblar?
  • Har alla trappor ledstänger och skyddsräcken?
  • Fungerar ventilationen och görs underhåll med jämna mellanrum?
  • Hur är det med buller och belysning?
  • Finns det utrustning för första hjälpen och vilka har fått utbildning?
  • Finns det skyddsutrustning till alla, fungerar den? Kan personalen använda den rätt?
  • Har ni övat på utrymning vid brand? Är nödutgångarna märkta? Syns de i mörker?
  • Är arbetsplatserna ergonomiskt utformade?
  • Hur har ni det med stress?
  • Är sjukfrånvaron hög, långtidssjukskrivningar och korttidsfrånvaro?
  • Har nyanställd personal fått tillräcklig information och utbildning?
  • Har tidigare tillbud och olycksfall följts upp och åtgärder vidtagits?
  • Vet ni vilka lagar och föreskrifter som gäller för er arbetsmiljö och följer ni dem?

     Psykosocial skyddsrond

   
   
  Det här är ett exempel på vad som kan ingå i en checklista 
  för en psykosocial skyddsrond på jobbet:
   
  • Det ges tillräcklig information om vad som händer/planeras på arbetsplatsen.
  • Det finns möjlighet för enskilda arbetstagare att bidra med kunskaper/ansvar/initiativ.
  • Det finns möjlighet att påverka det egna arbetets planering/uppläggning.
  • Det finns möjlighet att påverka den egen arbetstakt/arbetsrytm.
  • Det finns möjlighet att själv välja arbetsmetod/hjälpmedel.
  •  Det finns möjlighet att begränsa ensidiga/monotona arbetsuppgifter.
  • På arbetsplatsen förekommer det inte långvarig psykisk anspänning, påfrestande ansvar eller onormalt stor övertid.
  • Kontakten och gemenskapen inom/mellan arbetsgrupper/personalkategorier fungerar tillfredsställande.
  • Frågor om arbetstrivsel, samarbete och arbetsorganisation tas upp vid arbetsplatsträffar, planerings- och utvecklingssamtal och utbildning.
  • Det finns rutiner för att fånga upp signaler och vidta åtgärder mot kränkande särbehandling och social utstötning.
  • Psykiskt påfrestande och krävande arbete med elever/patienter/klienter/kunder/allmänhet är beaktade.
  • Risker för våld, hot eller trasserier är beaktade. Säkerhetsrutiner finns och är kända av alla anställda.
  • Åtgärder mot riskfyllt eller psykiskt påfrestande ensamarbete är beaktade.
  • Det finns beredskap och rutiner för krisstöd. Arbetstagare, chefer och arbetsledande personal har tillräckliga kunskaper för att planera och genomföra krisstöd.
   

   

  Arbetsmiljö och Skyddsombud
  Webbmäster: 
  Erhan Gömüc (HSO ers.) 08-781 79 40
  Adress: Plan 2½, S-17300 Tomteboda