Arbetstid forts...

                  ur vårt avtal

  1-2
   

 

Mom. 8 Begreppet månadslön.

Med månadslön i denna paragraf avses - förutom fast kontant lön och eventuella fasta lönetillägg som utbetalas per månad - även den genomsnittliga inkomsten per månad kalenderåret före insjuknandeåret av rörliga lönedelar, med undantag av övertidsersättning och sådana rörliga lönedelar som behålls även under sjukledighet, uppräknad med löneutrymmet enligt branschavtalet för resp kalenderår.

Lokalt avtal kan träffas om annan beräkningsgrund av de rörliga lönedelarna.

 

Mom. 9 Vissa samordnings- och inskränkningsregler

Om arbetstagare får ersättning från staten, från försäkring eller från skadevållande tredje man, får arbetsgivaren besluta om minskning helt eller delvis av sjuklön för att undvika överkompensation vid sjukdom i förhållande till de sjuklönenivåer som följer av detta avtal. Det sagda gäller inte ersättning från allmän försäkringskassa eller ersättning enligt kollektivavtal.

Om arbetstagaren på grund av arbetsskada uppbär livränta i stället för sjukpenning och detta sker under tid då tjänstemannen har rätt till sjuklön, ska sjuklönen inte beräknas enligt mom 4, utan i stället utgöra skillnaden mellan 90 % av månadslönen och livräntan. 

Om arbetstagaren helt eller delvis har undantagits från sjukförsäkringsförmåner enligt lagen om allmän försäkring reduceras sjuklönen i motsvarande mån.

Om arbetstagaren har skadats vid olycksfall under förvärvsarbete för någon annan  arbetsgivare eller i samband med egen rörelse, ska arbetsgivaren betala sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen i sjukperioden endast om arbetsgivaren särskilt har åtagit sig detta.

Rätt till sjuklön föreligger inte om arbetstagaren

— ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han har dömts för genom dom som har vunnit laga kraft,  eller
— medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktiga eller vilseledande uppgift angående något förhållande  som är av betydelse för rätten till sjuklön.
 

Postcentralt tilläggsavtal

ERSÄTTNING FÖR LÄKARVÅRD, LÄKEMEDEL M M

En förutsättning för att kostnader för läkarvård eller läkemedel skall ersättas är att registrering i ett så kallat högkostnadskort visas upp.

1. Läkarvård (motsv)

Kostnader för läkarvård ersätts med högst 95 kronor per behandlingstillfälle.

Med läkarvård avses behandling av person som är behörig att utöva läkaryrket samt läkararvode för intyg som arbetsgivaren kräver.

Motsvarande ersättning utbetalas vid psykologbehandling (legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut eller legitimerad psykiater) efter remiss av läkare samt vid oralkirurgisk tandvårdsbehandling vid sjukhus eller vid odontologisk fakultet.

2. Annan sjukvårdande behandling

Annan sjukvårdande behandling i offentlig vård eller av enskild vårdgivare som tillämpar av regeringen fastställd taxa ersätts med högst 55 kronor per behandlingstillfälle.

3. Sjukhusvård

En arbetstagare har rätt till ersättning för sjukhusvård med högst 70 kronor för  varje vårddag.

4. Läkemedel

Kostnaderna för sådana receptbelagda läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd ersätts av arbetsgivaren.

5. Undantag

När en arbetstagare beviljas hel tjänstledighet enligt 14 § 2 mom gäller att arbetstagaren är undantagen från reglerna om sjukvårdsförmåner under tjänstledigheten om denna är längre än en kalendermånad. Undantaget gäller fr o m den dag tjänstledigheten påbörjas.  

6. Ersättning enligt andra grunder

Arbetsgivaren kan medge ersättning för vård enligt andra grunder.

§ 13 FÖRÄLDRALEDIGHET

Under tid som arbetstagaren är föräldraledig utbetalas ersättning enligt följande under förutsättning att arbetstagaren haft oavbruten anställning hos arbetsgivaren under minst ett år före den första dagen av föräldraledighet.  — — — 

Postcentralt tilläggsavtal

1. Löneavdrag vid föräldraledighet

Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten omfattar med 3,3 % av månadslönen.

Om en föräldraledighetsperiod omfattar en eller flera hela kalendermånader görs avdrag med månadslönen.

Vid partiell föräldraledighet anpassas avdraget till ledighetens omfattning innebärande att arbetstagarens månadslön räknas ner i proportion till arbetstidsminskningen. Motsvarande gäller i det fall då ledigheten förlagts till vissa dagar i veckan.

2. Föräldraledighetstillägg

När en arbetstagare uppbär hel, halv eller fjärdedels föräldrapenning över garantinivån enligt lagen om allmän försäkring under högst 360 dagar utbetalas helt, halvt eller fjärdedels föräldraledighetstillägg.  

Föräldraledighetstillägget för hel föräldraledighet utgörs av 10 % av daglönen. Daglönen beräknas som 3,3 % av månadslönen.

Om arbetstagarens årslön överstiger 7,5 basbelopp utgörs föräldraledighetstillägget för hel föräldraledighet av 90 % av daglönen minskad med den maximerade föräldrapenningen.

Med månadslön avses i detta sammanhang fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg samt den genomsnittliga inkomsten per månad under närmast föregående år av rörliga lönedelar - med undantag av övertidsersättning - uppräknad med 3,0% fr o m 2001-10-01, 3,0 % fr o m 2002-10-01 och 2,9% fr o m 2003-10-01.

Om en arbetstagare efter en längre tids partiell tjänstledighet (mer än 90 dagar) avbryter tjänstledigheten och därefter tar föräldraledigt gäller följande.

Föräldraledighetstillägget skall i de fall föräldrapenningen är baserad på inkomsten under den partiella ledigheten utgöra 90 % av daglönen minskad med föräldrapenningen. Förutsättningen för denna beräkning är att föräldraledigheten påbörjats mer än 90 dagar efter det att den partiella tjänstledigheten upphörde. Under de 90 dagarna förutsätts att arbete utförs i normal omfattning.

Har mindre än 90 dagar förflutit mellan att den partiella tjänstledigheten upphörde och föräldraledigheten påbörjats utges inget föräldraledighetstillägg enligt detta moment. Om däremot den partiella tjänstledigheten fortsätter samtidigt med en partiell föräldraledighet erhålls föräldraledighetstillägg.

Föräldraledighetstillägget utbetalas i efterhand när arbetstagaren visat uppgift  från försäkringskassan på utbetald föräldrapenning.

3. Reducerat föräldraledighetstillägg

Om arbetstagarens föräldrapenning har nedsatts/indragits enligt AFL ska arbetsgivaren reducera föräldraledighetstillägget i motsvarande mån.

4. Löneavdrag vid föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning

Vid föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning görs löneavdrag för varje dag som arbetstagaren skulle ha arbetat enligt formeln

månadslönen x 12
    52 x d* 


* d = genomsnittligt antal arbetsdagar per vecka

Vid halv resp fjärdedels föräldraledighet görs halva respektive fjärdedels avdrag.

 

§ 14 LEDIGHET

Mom 1 Ledighet med lön

Ledighet med lön beviljas i regel endast för del av arbetsdag. I särskilda fall kan dock sådan ledighet beviljas även för en eller flera dagar, t ex vid nära anhörigs allvarligare sjukdom eller dödsfall eller för bouppteckning/arvskifte.

Postcentralt tilläggsavtal

Detta moment tillämpas inte för timavlönade arbetstagare.

Ledighet med lön beviljas i följande fall:

Skäl                Tid 

a) Allvarligare sjukdomsfall när ersättning inte betalas från allmän försäkring, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen     
                                                                                     
Erforderlig tid, inkl restid, dock högst nio arbetsdagar per kalenderår

b) Flyttning, om ersättning för flyttningskostnader utbetalas             Högst tre dagar 

c) Flyttning i annat fall            En dag

d)  Läkar- eller tandläkarbesök m m i följande fall
1) Vid akuta besvär samt undersökningar eller  behandlingar efter remiss av läkare eller tand läkare          Erforderlig tid

            2) Vid övriga besök hos läkare, företags-  
hälsovård eller öppen vård samt vid mödravårdscentral 
            Erforderlig tid 

Ledighet med lön beviljas inte i den mån arbetstagaren under aktuell tid är frånvarande av annan anledning (semester, tjänstledighet, sjukdom, fridagar och annan frånvaro när ersättning utbetalas av försäkringskassan eller annan försäkringsinrättning).

Med bibehållen lön enligt detta moment avses oförändrad månadslön inklusive fasta tillägg och eventuell resultat/prestationsberoende lönedel.

Mom. 2 Ledighet utan lön

Ledighet utan lön kan beviljas, om arbetsgivaren finner att det kan ske utan olägenhet för verksamheten.

Arbetstagare, som önskar vara ledig, ska ansöka härom i så god tid som möjligt innan ledigheten ska börja. I ansökan ska anges önskad tidsperiod för ledigheten. Besked om beviljande/avslag meddelas snarast.

Postcentralt tilläggsavtal

Föräldraledighet kan beviljas för längre tid än lagen medger om det finns särskilda skäl.

Partiell ledighet bör beviljas för vård av barn intill utgången av det skolår då  barnet fyller 12 år.

Mom. 3 Avdragsberäkning vid ledighet utan lön

a) Ledigheten är högst fem arbetsdagar.

Avdrag görs med 4,6 procent av månadslönen för varje arbetsdag som ledigheten omfattar.

Vid oregelbunden arbetstidsförläggning (hel- eller deltid) beräknas avdraget enligt c).

b) Ledigheten är sex arbetsdagar eller mer.

Avdrag görs med 3,3 procent av månadslönen för varje kalenderdag som ledigheten omfattar.
c) Avdrag vid ledighet del av dag.

Avdrag görs för varje timme enligt formeln

Månadslönen (uppräknad till heltid)
175 

Om en ledighetsperiod omfattar minst en månad görs det avdrag av månadslönen som  svarar mot ledighetens omfattning.

För arbetsområden med oregelbunden arbetstidsförläggning bör lokalt avtal träffas om timberäknat avdrag vid ledighet.

Mom. 4 Frånvaro av annan anledning

När en arbetstagare är frånvarande från arbetet i övrigt görs löneavdrag enligt mom 3.

§ 15 UPPSÄGNING

Mom. 1 Formen för uppsägning 

För att det inte ska uppstå tvist om huruvida uppsägning har skett eller inte, bör arbetstagaren göra sin uppsägning skriftligen. Om uppsägningen ändå sker muntligen bör arbetstagaren så  snart som möjligt bekräfta den skriftligen till arbetsgivaren.

Mom. 2 Uppsägning från arbetstagarens sida

Arbetstagarens uppsägningstid är följande om inte annat följer av mom 4.
— — — 

Postcentralt tilläggsavtal

Uppsägningstiden från arbetstagarens sida är en månad om arbetstagaren varit anställd högst två år. I övriga fall är uppsägningstiden två månader.

För chefer och specialister är uppsägningstiden
1 månad om anställningstiden är två år eller mindre
2 månader om anställningstiden är mer än två år men mindre än sex år
3 månader om anställningstiden är sex år eller mer.

Parterna ä röverens om att övergångsbestämmelsen i branschavtalet inte skall gälla i Posten.

Kommentar från avtalsrådet betr uppsägningstiden finns under punkt 6.2 Uppsägning från den anställdes sida under Kommentar/Ledighet.

Mom. 3 Uppsägning från arbetsgivarens sida

I fråga om uppsägningstid från arbetsgivarens sida gäller bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.

Har arbetstagare, som sagts upp på grund av arbetsbrist, vid uppsägningsdagen uppnått 55 års ålder och då har 10 års sammanhängande anställningstid ska uppsägningstiden — — — förlängas med sex månader. — — —

Postcentralt tilläggsavtal

Uppsägningstider

Arbetsgivarens uppsägningstid är följande om inte annat följer av särskilda bestämmelser.

Anställningstid hos arbetsgivaren

Arbetstagaren har

 
Ej fyllt 25  Fyllt 25  Fyllt 30    Fyllt 35 år   Fyllt 40 Fyllt 45 år
Uppsägningstid månader              
Mindre än 6 månader 

  1

1 1 1 1 1
Fr o m 6 mån. till 12 mån. 1 2 3 4 5 6
Fr o m 12 månader   3 3 4 4 5 6

 

 


Lön under uppsägningstid

Om en arbetstagare inte kan erbjudas arbete under uppsägningstiden gäller i anslutning till 12 § LAS att lön och andra ersättningar utbetalas som om arbetstagaren varit i tjänst.

För timavlönad arbetstagare beräknas ersättningen på grundval av den genomsnittliga inkomsten för kalendermånad under de närmast före uppsägningen förflutna 6 hela kalendermånaderna. I inkomsten inräknas lön och rörliga lönedelar med undantag av övertidsersättning.

Mom. 4 Övriga bestämmelser vid uppsägning

Mom. 4.1 Överenskommelse om annan uppsägningstid

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att annan uppsägningstid ska gälla. Om så sker får emellertid arbetsgivarens uppsägningstid inte understiga
- två månader om arbetstagaren vid anställningstillfället är arbetslös och 55 år eller äldre. Efter tre års anställning gäller dock uppsägningstid enligt detta avtal. 
- uppsägningstid enligt detta avtal i övriga fall.

Mom. 4.2 Provanställning

Under provanställning är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Mom. 4.3 Uppnådd pensionsålder

Arbetstagarens anställning upphör utan uppsägning när han uppnår den pensionsålder som gäller för honom, såvida inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om något annat. Arbetsgivaren behöver inte lämna underrättelse enligt 33 § lagen om anställningsskydd. 

Mom 4.4 Förkortning av uppsägningstiden för arbetstagaren

Om arbetstagaren på grund av särskilda omständigheter vill lämna sin anställning  före uppsägningstidens slut, bör arbetsgivaren pröva om detta kan medges.  

Mom. 4.5 Anställningsintyg

När uppsägningen har skett från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida har arbetstagaren rätt att få ett intyg som utvisar

- den tid som arbetstagaren varit anställd
- arbetstagarens arbetsuppgifter 
- om arbetstagaren begär det och anställningen varat minst sex månader, omdöme om det sätt på vilket han  har utfört sitt arbete.

 

Mom. 5 Vissa bestämmelser om personalinskränkning

De lokala parterna ska vid aktualiserad personalinskränkning värdera företagets krav och behov i bemanningshänseende. Om dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lag ska fastställandet av turordning ske med avsteg från lagens bestämmelser.

De lokala parterna ska därvid göra ett urval av de anställda som skall sägas upp  så att företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning.

Det förutsätts att de lokala parterna, på endera partens begäran, träffar överenskommelse om fastställande av turordning vid uppsägning med tillämpning av 22 § lagen om anställningsskydd och de avsteg från lagen som erfordras.

Anm I fråga om turordning skall detta avtal utgöra ett avtalsområde.

De lokala parterna kan också med avvikelse från bestämmelserna i 25-27 §§ lagen om anställningsskydd överenskomma om turordning vid återanställning. Därvid ska de ovan nämnda kriterierna gälla.


Det åligger de lokala parterna att på begäran föra förhandlingar som sägs i föregående stycken liksom att skriftligen bekräfta träffade överenskommelser.

Enas inte de lokala parterna, äger parterna i detta avtal om endera begär det, träffa överenskommelse i enlighet med ovan angivna riktlinjer.

Det förutsätts att arbetsgivaren inför behandlingen av frågorna som berörs i denna bilaga tillhandahåller den lokala respektive den centrala avtalsparten relevant faktaunderlag.

Anm Utan lokal eller central överenskommelse enligt ovan kan uppsägning på grund av arbetsbrist respektive återanställning prövas enligt lag med iakttagande av förhandlingsordningen.

§ 16 GILTIGHETSTID

Detta avtal gäller fr o m den 1 oktober 2001 t o m den 30 september 2004. — — —


upp      del 1      del2     Arbetstidslagen    Arbetstidfrågor

 

 

Arbetstidslagen


Arbetstidsfrågor


De nya EU
arbetstids-
reglerna

  Tomteboda Huvudskyddsombudet; Plan 2½  173 00 Tomteboda; Tfn: 08- 781 75 82
 

Webbmäster; Erhan Gömüç Bravenet.com  e-post